Móc khóa Petzl OMNI Carabiner

Carabiner hình bán nguyệt đa hướng

Móc khóa Petzl OMNI hình bán nguyệt đa hướng để buộc dây đai cứu hộ FALCON ASCENT (AVEN, SUPERAVANTI) và để gắn khóa kẹp dây bụng CROLL. Nó có sẵn trong hai hệ thống khóa: hệ thống tự động TRIACT-LOCK hoặc hệ thống thủ công SCREW-LOCK.