Vòng kết nối mở Petzl RING OPEN

Vòng kết nối mở Petzl RING OPEN được thiết kế để kết nối thiết bị bán cố định. Hình dạng tròn cho phép nó hoạt động tối ưu theo mọi hướng. Có một lỗ mở lớn cho phép lắp đặt dây thừng với các đầu được khâu.