ĐỊNH NGHĨA EN 365

Tiêu chuẩn Châu Âu EN 365 quy định các yêu cầu chung tối thiểu đối với việc sử dụng, bảo trì, kiểm tra định kỳ, sửa chữa, đánh dấu và đóng gói PPEs. Các định nghĩa chính (từ EN 365):
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Việc thường xuyên tiến hành kiểm tra chi tiết PPE hoặc các thiết bị khác để kiểm tra sự hiện diện của khuyết tật hoặc trầy xướt.
NGƯỜI CÓ KỸ THUẬT ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Một người được trang bị kỹ năng được các yêu cầu để kiểm tra định kỳ, về các khuyến nghị và hướng dẫn của nhà sản xuất ban hành cho thành phần, hệ thống con hoặc hệ thống có liên quan.
1. Người này sẽ có thể xác định các khiếm khuyết và đánh giá mức độ nghiêm trọng của họ, nên bắt đầu hành động khắc phục và có khả năng và nguồn lực để thực hiện tất cả điều này.
2. Người có thẩm quyền có thể cần được đào tạo cụ thể từ nhà sản xuất hoặc từ đại diện của mình về các PPE cụ thể hoặc các thiết bị khác, ví dụ do tính phức tạp hoặc tính sáng tạo của chúng, hoặc là cơ bản để có kỹ thuật tháo gỡ và lắp ráp lại hoặc đưa ra đánh giá. Đào tạo như vậy có thể cần phải được cập nhật sau khi sản phẩm có sửa đổi hoặc cải tiến.
3. Một người có thẩm quyền thực hiện kiểm tra định kỳ trên một mô hình cụ thể của PPE hoặc thiết bị khác hoặc có thẩm quyền để kiểm tra một số mô hình khác nhau.
BẢO TRÌ
Việc bảo trì PPE hoặc các thiết bị khác trong điều kiện làm việc an toàn thông qua các hành động phòng ngừa như làm sạch và bảo quản thích hợp.
NHÀ SẢN XUẤT
Nhà xây dựng, đại diện ủy quyền hoặc người chịu trách nhiệm lắp ráp, khi thích hợp, để thiết kế, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm chi tiết, hệ thống con hoặc hệ thống hoàn chỉnh có sẵn để bán. Lưu ý: đối với PPE, nhà sản xuất phải có chứng chỉ kiểm tra CE.
GHI CHÚ
Nhà sản xuất xây dựng các hướng dẫn sử dụng, bảo trì và kiểm tra định kỳ cho từng PPE bằng ngôn ngữ chính thức của quốc gia mua hàng.
Việc kiểm tra định kỳ chỉ có thể được thực hiện bởi một người có thẩm quyền tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn của nhà sản xuất đối với các cuộc kiểm tra đó.
Việc sửa chữa, nếu có thể, chỉ được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc bởi những người được nhà sản xuất ủy quyền rõ ràng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn bằng văn bản của nhà sản xuất.